As diferenças entre miopia, hipermetropia, astigmatismo e presbiopia